top of page

Allmänna villkor

ALLMÄNNA VILLKOR - ÅTERFÖRSÄLJARE 
 

Leverans och installation vitvaror

1. Allmänt

1.1 DSP installation och service AB är ett auktoriserad Elinstallationsföretag, våra montörer följer Elsäkerhetslagen 2016:732 och är utsedda att vara elsäkerhetsledare för egna arbeten och har tillräckliga kunskaper för detta. Se Elsäkerhetsverkets föreskrift ELSÄK-FS 2006:1 och i förekommande fall svensk standard SS-EN 50110-1.Våra kunder kan själva kontrollera detta på https://www.elsakerhetsverket.se/kollaelforetaget/foretag-organisatio

2. Kundens ansvar

2.1 Kunden ansvarar för att skydda golv och omgivning fram till installationsplatsen. DSP skyddar golvet vid installationsplatsen, 1x1m. Skyddsskor används av vår personal vid leveransen/installation/service då det är ett krav från försäkringsbolagen.

2.2 ​Eventuell avbokning/ombokning ska meddelas DSP på order@dinservicepartner.se eller 010-185 16 00 minst en hel arbetsdag (måndag - fredag) innan planerad leveranstidpunkt. Om avbokning/ombokning görs för sent eller arbete inte kan utföras eller fullföljas, och ansvaret ligger på kunden, återbetalas inte kostnaden för bokat jobb. Är det en felbokning från en av DSPs samarbetspartners så debiteras 50% av planerat jobb.

3. INFORMATION VID LEVERANS

3.1 Leverans sker normalt vardagar mellan kl. 07.00-17.00 till anvisad plats, inga trappor eller avemballering ingår.. Kunden ansvarar för att informera om faktorer som kan påverka leveransen, t.ex. svårframkomlighet, trappor, hiss, portkod etc.

3.2 Kunden ansvarar för att skydda golv/underlag och omgivning fram till leveransplatsen. DSP skyddar golvet vid installationsplatsen, 1x1m. Skyddsskor används av vår personal vid leveransen/installation/service då det är ett krav från försäkringsbolagen.

3.3 Produkten (inkl leveranskostnad) skall vara till fullo betald minimum 24 timmar innan leverans ska ske. Vid alla typer av leveranser skall den som mottager produkterna signera följesedeln. Skall en annan person än köparen motta leveransen ska denna information delges i förväg.

3.4 ​Eventuell avbokning/ombokning ska meddelas DSP på order@dinservicepartner.se eller 010-185 16 00 minst en hel arbetsdag (måndag - fredag) innan planerad leveranstidpunkt. Om avbokning/ombokning görs för sent eller arbete inte kan utföras eller fullföljas, och ansvaret ligger på kunden, återbetalas inte kostnaden för bokat jobb. Är det en felbokning från en av DSPs samarbetspartners så debiteras 50% av planerat jobb.

3.5 DSP installation och service ABs tekniker kan avbryta installationen om det inte går att uppfylla allmänna krav för en fackmannamässig installation. Besöket debiteras fullt.

4. INFORMATION VID INSTALLATION

4.1 El, inkommande vatten och avlopp kopplas alltid in på befintliga och godkända uttag. DSP följer de rekommendationer och krav som ställs för att det ska bli ett fackmannamässigt utfört arbete.

4.2 Om produkten kräver en fast elanslutning skall detta meddelas vid köptillfället då det kan medföra extra arbete och kostnader. Vid fast anslutning i kopplingsdosa ska kopplingsdosan vara utrustad med dragavlastning och godkänd enligt dagens bestämmelser.

4.3 Produkterna installeras och monteras i enlighet med bruksanvisningen. Kunden ansvarar för att säkerställa att installationsplatsen har tillräckliga mått så att produkten får plats samt att slangar och sladdar räcker till i längd.

4.4 Ugn, häll, spis samt inbyggnadsmikro ska placeras max 0,5 meter fran avsett eluttag.

4.5 Diskmaskin, torktumlare, kylskåp, frysskåp, Kombinerad kyl/frys samt Side By Side skall placeras max 1,2 meter från avsett eluttag.

4.6 El-installation görs endast på eluttag/kopplingsdosa med avsedd spänning för produkten.

4.7 Installationen görs med den produktsladd som medföljer den nya produkten alternativt produktsladden från den gamla produkten om den bedöms vara i gott skick.

4.8 Framdragning av nya eluttag eller flytt av befintliga ingår inte.

4.9 Snickeriarbeten och håltagning i skåp eller väggar ingår inte, debiteras i efterhand.

4.10 Installatören har rätt att avbryta en installation om det kan betraktas som farligt, om det avviker från gällande lagar och regler eller på annat sätt inte anses som lämpligt. I de fall en installation inte kan fullföljas informeras köparen om orsaken samt vilka åtgärder som måste vidtas. Kostnader för ytterligare åtgärder tillfaller köparen.

5. Kyl, frys, kyl/frys och SideBySide

5.1 Om vattenanslutning krävs ska det finnas en fungerande avstängningsventil (tex ballofix). Installation av vatten-anslutna skåp utförs endast på kallvattenanslutning.

5.2 Eventuell omhängning av dörr är en tilläggstjänst som köps separat före installation, eller debiteras direkt av DSP

5.3 För att kunna installera produkten korrekt och i våg krävs det att golvet under produkten är plant med övrigt golv.

5.4 Ett godkänt och ej tidigare använt underlägg (läckageskydd) skall placeras under produkten, detta köps separat. Om kund avböjer nytt läckageskydd, friskriver DSP sig ansvaret och noteras på installationsprotokollet.

5.5 Säkerställ att det finns tillräckligt med utrymme för din produkt där den ska installeras, snickeriarbeten och håltagning ingår ej. Extraarbete debiteras separat. 

6. Spis

6.1 Säkerställ att det finns tillräckligt med utrymme för din produkt där den ska installeras, snickeriarbeten och håltagning ingår ej. Extraarbete debiteras separat.

6.2 Det skall finnas ett fungerande och godkännt eluttag/kopplingsdosa max 50 cm från produkten.

6.3 Installation genomförs endast på eluttag/kopplingsdosa som har avsedd och korrekt spänning för produkten.

6.4 Kontrollera att det är rätt spänning framdraget till den nya spisen, 230v eller 400v.

6.5 Vid installation av induktionsspis/induktionshäll skall neutralledare (nollan) vara framdraget.

7. Tvättmaskin, torktumlare och kombinerad tvätt och tork

7.1 Det måste finnas en fungerande ballofix/avstängningskran vid vattenanslutningen så att vi kan stänga av vattnet under tiden vi installerar din tvättmaskin.

7.2 Det måste finnas en godkänd avloppsanslutning i enlighet med bruksanvisningen.

7.3 Kontrollera att maskinen står max 1,2 meter från befintliga uttag då de slangar och anslutningar som levereras är av denna längd.

7.4 Monteringen av tvätt- och tork i stapel kräver att rätt monteringssats finns.

7.5 Omhängning av dörr är en tilläggstjänst och ingår ej i standardinstallation, bokas separat.

7.6 Torktumlare eller torkskåp med frånluft skall placeras i närheten av avsedd & anpassad ventil.

7.7 Vid installation av en tvätt och/eller tork måste installation ske i ett våtutrymme med golvbrunn. Eluttag för stickpropp skall föregås av en jordfelsbrytare.

8 Diskmaskin

8.1 Vi ansluter din diskmaskin till framdraget kallvatten och befintligt avlopp.

8.2 Blandaren ska vara anpassad för diskmaskin med inbyggd avstängningsventil ovan diskbänk. (Säkert Vatten: 4.3.1 s.30 “Vattenanslutning till diskmaskin ska ha en manuell eller ­ elektronisk avstängningsventil med en manöveranordning som är synligt placerad ovan bänk och lätt åtkomlig”) Vi utför inte installationer om installationsplatsen inte uppfyller kraven för en fackmannamässig och godkänd installation. Elektronisk avstängningsventil kan köpas till av DSP.

8.3 Kontrollera att maskinen står max 1,2 meter från befintliga uttag då de slangar och anslutningar som levereras är av denna längd.

8.4 Ett godkänt och ej tidigare använt underlägg (läckageskydd) skall placeras under produkten, detta köps separat. Om kund avböjer ny läckageskydd, friskriver DSP sig ansvaret och noteras på installationsprotokollet.

8.5 Vaskskåp ska vara tömt och lättillgängligt vid installationstillfället.

8.6 Vid installation skall golvsockel samt köksskåp vara borttagna. Eventuella rördragningar bakom diskmaskinen kan göra att diskmaskinen inte ligger i linje med köksskåpen.

8.7 Hål med minsta dimension av 100 mm för slangar och elkabel skall vara förborrat i köksskåpet. Håltagning och snickeriarbete ingår ej.

8.8 För diskmaskin ska eluttaget vara placerat i ett annat utrymme än installations utrymmet, ca 300 mm över golvet.

8.9 Förlängning av till- och avlopp är inte längre godkänt enligt säkert vatten (Säkert Vatten: 4.3 “Anslutningsrör till diskmaskin eller annan vattenansluten apparat ska utföras utan fogar”.) Vid fall där förlängning behövs hänvisar vi till en auktoriserad VVS-firma.  

9 Inbyggnadsugn & häll

9.1 Säkerställ att det finns tillräckligt med utrymme för din produkt där den ska installeras, snickeriarbeten ingår ej.

9.2 Det skall finnas ett fungerande och godkänt eluttag/kopplingsdosa max 50 cm från produkten.

9.3 Installation genomförs endast på eluttag/kopplingsdosa som har avsedd och korrekt spänning för produkten.

9.4 Vid installation av induktionshäll skall neutralledare (nollan) vara framdraget.

10. Övrigt

10.1 I syfte att främja hållbarhet och ansvarsfull resurshantering, förbehåller sig DSP rätten att återta och återanvända delar eller komponenter från de produkter, inklusive luftvärmepumpar och vitvaror, som byts ut eller tas ur drift hos kunden. Dessa återtagna delar kan komma att genomgå en process av reparation, renovering eller återvinning. I enlighet med vårt åtagande för miljön och kvalitet, kan dessa renoverade eller återvunna delar komma att användas för att förbättra och underhålla andra produkter eller säljas som del av vårt sortiment. Denna process möjliggör en minskad miljöpåverkan och bidrar till en mer hållbar användning av resurser.

10.2 Faktura skickas i första hand via e-post. Faktura via brev, eller om e-post inte är angivning i bokningen, debiteras kunden en fakturaavgift om 60kr inkl moms.

Uppdaterad: 2024-01-13​

bottom of page